Utökat stöd för CCS-teknik föreslås av regeringens utredare

Regeringens utredning om hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser ”Vägen till en klimatpositiv framtid” presenterades den 29 januari av Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI). Utredningen slår fast att om Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 och ha negativa nettoutsläpp därefter måste flera åtgärder till vid sidan av omfattande utsläppsminskningar.

I utredningens betänkande framgår att Sverige har ”goda förutsättningar för vissa åtgärder och tekniker som resulterar i negativa utsläpp och bör i så stor utsträckning som möjligt utnyttja dessa”. En av dessa tekniker som särskilt lyfts fram är CCS (Carbon Capture and Storage) där avskiljning, transport och lagring av koldioxid från utsläppskällor tillämpas.
Bland annat föreslås statligt stöd till negativa utsläpp genom att ge Energimyndigheten i uppdrag att handla upp lagrad koldioxid för att garantera efterfrågan och ge en intäkt till anläggningsägaren. Vidare föreslår utredningen även ytterligare klimatförbättrande åtgärder för betongbranschen resa mot negativa utsläpp med inbindning av koldioxid i finkrossad rivningsbetong.

I den färdplan som Betonginitiativet har presenterat är en satsning på CCS en nödvändig åtgärd för att uppnå klimatneutral betong.

Läs mer om färdplanen för klimatneutral betong 2045.