Betongens klimatutmaning

Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. Alla behöver göra mer och öka takten för att minska de globala utsläppen av koldioxid.

Svenska aktörer har en pådrivande roll. Det arbete vi gör i Sverige har stora möjligheter att exporteras, medföra tekniksprång i andra länder och bli globala klimatinnovationer. Vi inom Betonginitiativet vill ta vår del av ansvaret. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen. Mellan 3 och 5 procent av nettoutsläppen av koldioxid globalt uppskattas komma från cementtillverkningen.

 

Koldioxidutsläppen från betong uppstår under produktionsskedet och minskar under driftskedet då betongen istället absorberar koldioxid. Betong består av ballast det vill säga berg och grus (80 %), bindemedel (14 %) oftast cement, men även flygaska och slagg kan användas, vatten (6 %) och tillsatsmedel.

Produktionsskedet

  • 90% av koldioxidutsläppen kommer från cementklinkern genom uppvärmning och så kallad kalcinering.

Transport

  • Transporter, tillverkning och övriga delmaterial

Drift

  • Betong tar upp koldioxid under hela sin livslängd
  • Energibesparing – värme och kyla

Återvinning

  • 100 procent av betongen kan återvinnas. Idag återvinns cirka 75-80%.
  • Bättre hantering av rivningsmassor kan fördubbla återtaget av koldioxid
  • CCS eller CCR står för koldioxidlagring och koldioxidåtervinning, och är ett sätt att återföra koldioxiden från cementtillverkningen. Tekniken för koldioxidlagring och återföring finns idag, men har idag stora finansiella och strukturella risker.

Källa Svensk Betong

Läs mer i Svensk Betongs klimatrapport