STARKA 1209444

Återför koldioxiden – eller återvinn den

Redan idag görs en rad insatser för att betongen ska bli klimatneutral. Men det behövs fler insatser. Hela 90 procent av betongens koldioxidutsläpp kommer från cementtillverkningen. CCS/CCR måste till för att betongen ska bli helt klimatneutral.

Antingen genom att lagra koldioxiden eller, ännu hellre, använda och nyttiggöra den i andra processer. På så sätt hindras den från att släppas ut i atmosfären. Det är redan idag tekniskt möjligt att slutgiltigt lagra koldioxiden i täta, djupa bergformationer där den kan återbildas till bergmineral. Tekniken kallas CCS, Carbon Capture and Storage, men har stora finansiella och strukturella risker. CCS har lyfts fram av FN:s klimatpanel, EU och Naturvårdsverket som ett nödvändigt steg för att uppnå klimatmålen.

Betonginitiativet menar att den kan vara en nyckelkomponent i en svensk och internationell klimatstrategi. CCS-tekniken används med fördel vid processindustrier med stora punktutsläpp och behöver sannolikt utgöra en del av vår gemensamma resa mot klimatneutral betong och i förlängningen ett hållbart samhällsbygge.

 

Läs mer om CCS