Foto: Hökerums Bygg

Minskad klimatpåverkan

Betongen behöver minska sin klimatpåverkan. Branschen jobbar med flera olika metoder idag.

  • Ändra betongsammansättning och minska mängden cement
  • Alternativa bindemedel. Försök görs för att hitta andra bindemedel än cement. Idag används bland annat flygaska.
  • Optimering design- och material
    Genom att använda smart design, optimera material och konstruktionslösningar kan betongen användas effektivare vilket gör det möjligt att sänka klimatpåverkan från en konstruktion. Detta ger en direkt besparing då en mindre mängd betong behöver tillverkas och transporteras. Potentialen varierar efter projektets förutsättningar men kan uppgå till över 30 procent.
  • Transporter
    Transportera betongen och stommarna med fordon som går på biobränsle eller el, istället för bensin eller diesel.
  • CCS/CCR – koldioxidlagring och koldioxidåtervinning. Tekniken för att lagra och återvinna den koldioxid som uppstår i cementtillverkningen finns, men har strukturella och finansiella risker. Dock behövs CCS och CCR för att betongen ska kunna bli klimatneutral.

De senaste 20 åren har den svenska betongindustrin sänkt sin klimatpåverkan med 20 % för betong i husbyggnation. Detta genom att ändra betongrecepten, för att få ner andelen cement och genom att använda biobränsle som energi vid produktion och transporter.

Läs mer om betongbranschens klimatarbete

Läs mer om Cementas klimatarbete och CCS