Klimatförbättrad betong i Norrbotniabanan

Trafikverket satsar på klimatförbättrad betong i delar av Norrbotniabanan. När en ny järnvägsbro nyligen anlades över Hjoggmarksbäcken i Umeå föll Trafikverkets val av betong på en där en stor andel av cementen har ersatts med slagg, vilket ska minska koldioxidutsläppen med cirka 40 procent. På sträckan mellan Umeå och Skellefteå kommer Trafikverket att bygga 130 broar. Det motsvarar 150 000 kubikmeter betong eller en femtedel av Norrbotniabanans totala koldioxidutsläpp under byggskedet.

Bildkälla: Norrbotniabanegruppen

Foto: Patrick Degerman