Foto: David Krantz

Restprodukter från jordbruket blir klimatanpassad betong

ByggVesta, RISE och Strängbetong har tillsammans lyckats producera betong med hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong. Detta genom att bland annat använda aska från förbränt spannmål för att reducera andelen cement i betongen. Den klimatanpassade betongen ska användas i ByggVestas fastigheter redan i november.

Jordbruksrester, som havreskal och risskal, används vanligen som biobränsle för att producera fjärrvärme. Den förbrända spannmålsaskan har nu fått ett nytt användningsområde, nämligen som bindemedel i betong.

Med viss efterbehandling av askan kan den tillsättas i betong för att nästan halvera andelen cement, utan att betongens hållfasthet påverkas. Andelen aska utgör ungefär en åttondel av betongen, resterande andel cementersättning utgörs av ballast, alltså sand, sten och grus.

Under november kommer den klimatanpassade betongen att användas för första gången i bygget av ByggVestas fastigheter i Sege Park i Malmö.